Tingimused

Reisibüroo vastutuse piirid ja reisiteenuste müügi tingimused
1. DOKUMENTIDE VASTAVUS TELLIMUSELE
Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades
on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile või reisibüroo vastutavale
esindajale. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.
2. TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE
Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete
müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teeksid ettevõtted ise otse kliendiga suheldes. Enamlevinud
situatsioonid on järgmised:
2.1. LAEVAPILETI MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE
Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva
möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada.
Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel alla 30 p enne väljasõitu
kasseeritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.
2.2. HOTELLITELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE
Kui hotellitellimus, mida Te ei kavatse kasutada, ei ole tühistatud hiljemalt hotelli saabumise päevale eelneva ööpäeva kella 12.00-ks, kasseeritakse
reisijalt 100% esimese öö maksumusest. Grupitellimuse (alates 10 in) muutmine loetakse tühistamiseks, kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade
kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt. Kusjuures sellega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30
päeva. Hotellikohtade tühistamisel eriliste sündmuste puhul (messid, konverentsid) võivad hotellide annuleerimistingimustest tuleneda trahvid juba
30-40 päeva enne majutuse algust.
2.3. PAKETIREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub
tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega kataloogi
lõpus, vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget. Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist, kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul
avaldanud.
3. KOHTADE KINNITAMINE TAGASILENNULE
Kõik lennud väljaspool Euroopat (ning grupitellimused sõltumata sihtpunktist) kuuluvad kohustusliku kinnitamise (reconfirm) alla hiljemalt 72 tundi
enne tagasilendu. Selle nõude ignoreerimise korral võib lennukompanii tühistada Teie kohad, mis algselt olid kinnitatud. Kohtade kinnitamiseks
helistage (sihtpunktis viibides) antud lennukompanii lähimasse esindusse.
4. KINDLUSTUS
Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja,
transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka
reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama, milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on
piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite
otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole
eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja
vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist
muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.
5. REISIBÜROO VASTUTUS
Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada
teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli, reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole
rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse
teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat
teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna
Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama
kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu.
Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks
kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.
6. TARBIJAKAITSE
Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta. Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on
seotud järgmiste lepingutega:
6.1. TRANSPORDIPILET
…kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või
vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.
6.2. KÄESOLEV DOKUMENT
…mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja
kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla).
Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on
võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või
maksmine (kumb enne toimub) tähendab seega Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja
informatsiooniga, samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas
suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.
Lugupidamisega, Reisibüroo Atlas OÜ